Godātie, VENDEN klienti!
2014. gada 16. augustā tehnisku iemeslu pēc uzņēmums VENDEN nestrādās un ūdens netiks piegādāts. Lūgums savlaicīgi veikt ūdens pasūtījumus!
Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!
Sveicam J?s uz??muma VENDEN m?jas lap?!


?eit var pas?t?t VENDEN ?deni on-line,
k??t par m?su klientu,
uzzin?t daudz interesantu
faktu par ?deni
un uz??mumu "VENDEN",
uzdot jaut?jumus,
k? ar? piedal?ties konkurs?
un laim?t ?pa?as balvas!


No 2013.gada apr??a jebkuram Klientam ir ties?bas atgriezt SIA „VENDEN” tuk?o taru (18.9 un 11 litru pudeles), sa?emot par to iemaks?to dro??bas naudu vai atl?dz?bu.

Ja tiek atgriezta tuk?? tara, uzr?dot pamatojo?us dokumentus (?ekus, pavadz?mes, PN aktu), kas apliecina taras izcelsmi:
· 5.50 LVL / 7.83 EUR ar PVN par 18.9 litru pudeli.
· 4.80 LVL/ 6.83 EUR ar PVN par 11 litru pudeli.

Ja tiek atgriezta tuk?? tara, neuzr?dot pamatojo?us dokumentus, kas apliecina taras izcelsmi:
· 1.60 LVL/ 2.28 EUR ar PVN par 18.9 litru pudeli.
· 1.00 LVL/ 1.42 EUR ar PVN par 11 litru pudeli.

Atg?din?m, ka taras nodo?anas br?d? Jums ir pien?kums uzr?d?t personu apliecino?us dokumentus.

Pie?emta tiek tikai t?ra un neboj?ta tara ar VENDEN eti?eti un rokturi, turkl?t t? nedr?kst b?t vec?ka par pieciem gadiem (uz pudeles apak?as ir redzams izlaiduma gads).
  Venden ūdens...
  Iekārtas un produkcija
  Pasūtījums
  Uzņēmums
  Īpašais piedāvājums
  Vakances
  Jautājumi un atbildesLielisko garšu ūdenim "VENDEN" piešķir optimālais minerālu sastāvs.

Top.LV

baneris2

Latvijas Lo?istikas asoci?cija ir nosl?gusi 12.01.2011.g. l?gumu Nr. L-APA-10-0026
ar v/a „Latvijas Invest?ciju un att?st?bas a?ent?ra” par projekta Latvijas Lo?istikas
asoci?cijas biedru darbasp?ka kvalifik?cijas cel?ana ?steno?anu, ko l?dzfinans?
Eiropas Soci?lais fonds© 2002-2008 Copyright. VENDEN SIA